Aktualności

Rada Szkoły Kompetencje Rady Szkoły

Rada Szkoły

Kompetencje Rady Szkoły

§ 14

 1. Rada Szkoły jest społecznym, kolegialnym ciałem uchwałodawczym i opiniodawczym w życiu szkoły. Jest powoływana i działa zgodnie z art. 50 i art. 51 ustawy o systemie oświaty.
 2. Rada Szkoły składa się z 15 osób. Tworzą ją w równych miejscach przedstawiciele rodziców, nauczycieli i uczniów tej szkoły. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
 3. Wybory członków Rady Szkoły są przeprowadzane w sposób określony ordynacją wyborczą. Członek Rady Szkoły może być odwołany w trybie ustalonym w ordynacji. W przypadku vacatu mogą być przeprowadzane wybory uzupełniające.
 4. Każdy członek Rady Szkoły ma jednakowe prawo głosu.
 5. Obradami Rady Szkoły kieruje Przewodniczący. Funkcję tę powierza Dyrektor szkoły Przewodniczącemu Rady Rodziców. Rada Szkoły, w głosowaniu jawnym, wybiera Sekretarza Rady, a na wniosek Przewodniczącego może wybrać również zastępcę przewodniczącego. Rada Szkoły  uchwala regulamin swojej działalności.
 6. Dyrektor szkoły i Wicedyrektor biorą udział w zebraniach Rady Szkoły z głosem doradczym. W zebraniu z głosem doradczym, na wniosek Przewodniczącego, 1/3 członków Rady albo Dyrektora szkoły, mogą brać udział przewodniczący związków zawodowych działających w szkole, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub inne zaproszone osoby.
 7. Członkowie Rady Szkoły mają prawo uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym, za wyjątkiem zebrań klasyfikacyjnych.
 8. Rada Szkoły podejmuje uchwały w zakresie regulowań prawnych Statutu Szkoły
 9. Ordynację wyborczą do Rady Szkoły ustanawia w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Dyrektor szkoły. Zmiany w ordynacji uchwala Rada Szkoły.
 10. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady i zachowaniu reprezentatywności jej składu. Głosowanie w sprawach personalnych lub innych, które Rada uzna za stosowne powinno być tajne.
 11. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę Rady Szkoły, jeśli została podjęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały Dyrektor powiadamia niezwłocznie Przewodniczącego Rady Szkoły. Radzie przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 12. Rada Szkoły może wnioskować o:
  1. zwołanie zebrania Rady Pedagogicznej - do Dyrektora szkoły - w sprawach wymagających pilnej konsultacji;
  2. odwołanie członka Rady Szkoły.
 13. Rada Szkoły opiniuje:
  1. plan organizacji roku szkolnego, innowacje i eksperymenty pedagogiczne oraz programy autorskie
  2. zasady rekrutacji do klas pierwszych
  3. kandydatów na funkcje kierownicze w szkole
  4. plany remontów i zakupów sprzętu oraz innego wyposażenia szkoły
  5. projekt budżetu szkoły i sprawozdanie Dyrektora szkoły z wykonania budżetu
  6. roczny plan pracy szkoły

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  ul. Kościuszki 38
  05-800 Pruszków
 • 22 758 63 73

Galeria zdjęć