Aktualności

Historia szkoły

suplement- historia szkoły do roku 1950

historia_szkoly-suplement_do_roku_1950.doc

 

 

 

1. Lista nauczycieli w roku szkolnym 1918/1919

2. Sprawozdanie z działalności sklepiku uczniowskiego z 1919 r.

3. Sprawozdanie za rok szkolny 1918/1919 (fragmenty)

4. Tekst wystąpienia kierownika szkoły p. Czesława Żelaznego

5. Lista darczyńców na szkolny sztandar (zapisy z pamiątkowych gwoździ)

6. Lista uczniów wyznania mojżeszowego, rok szkolny 1937/1938

 

1. Lista nauczycieli w roku szkolnym 1918/1919

Nauczyciele:
1918/1919
Gustawa Jasiewicz – kierownik do 19.03.1919 – „nauczycielka i kierowniczka szkoły – w IX kl. rangi. Prowadziła oddział II. Z dniem 15 marca 1919 została przeniesioną na równorzędną posadę do szkoły kolejowej w Żbikowie. Pracowała 22 godzin tygodniowo jako wychowawczyni i gospodyni.”

 

Stanisław Dobrowolski – „nauczyciel IX kl. rangi, - powrócił z Rosji i objął posadę dnia 13 marca 1919; prowadził jako gospodarz i wychowawca III oddział; ponadto udzielał nauki śpiewu w III i IV oddziale. Razem 24 godzin tygodniowo”

 

Maria Hauzenplas – „nauczycielka XII kl. rangi. Początkowo praktykantka, została z dniem 1 kwietnia 1919 zamianowaną jako zastępczyni nauczycielki z płacą 180 MK miesięcznie. Prowadziła jako gospodyni i wychowawczyni II oddział. Pracowała 24 godzin tygodniowo.”

 

Stefania Januszewska – „nauczycielka X kl. rangi. Prowadziła od 31/12 1918 do 15/III 1919  V oddział. Pracowała godzin 25 tygodniowo. Z dniem 15/3/1919 została przeniesioną do szkoły kolejowej w Żbikowie.”

 

Antoni Makowski – „nauczyciel w IX kl. rangi. Prowadził Ib oddział – ponadto udzielał nauki arytmetyki w III oddziale. Udzielał razem 25 godzin tygodniowo. Był gospodarzem Ib oddziału.”

 

Józef Mroczkowski – „nauczyciel w IX kl. rangi. Gospodarz i wychowawca IV oddziału udzielał tygodniowo 25 godzin lekcji. Od 1/5 1919 był równocześnie nauczycielem w szkole kolejowej w Żbikowie.

 

Piotr Ostrowski – „nauczyciel w XI kl. rangi. Udzielał do dnia1/3 1919 nauki rysunków w II,     III, IV i V oddziale, oprócz tego był wychowawcą i gospodarzem III oddziału. Udzielał 20  godzin lekcji tygodniowo.”
    „Ś.p. Piotr Ostrowski – nauczyciel, lat 38, zmarł po długich cierpieniach z powodu  gruźlicy płuc w dniu 2 czerwca. Był dobrym obywatelem i nauczycielem. Artysta malarz i turysta, kochał bardzo przyrodę. Żal powszechny i współczucie dla wdowy i córki – towarzyszyły Mu do mogiły. Cześć Jego pamięci!”

 

Ks. Władysław Roguski – „prefekt i nauczyciel religji. Udzielał 10 godzin tygodniowo nauki religji we wszystkich oddziałach z wyjątkiem Ia.”


Jan Rodzewicz – „nauczyciel w IX kl. rangi, gospodarz i wychowawca Ia oddziału, udzielał nauki śpiewu w V oddziale. Razem 24 godzin tygodniowo.”   

 

Jan Wolfram – „nauczyciel zastępca. Prowadził do 31/12 1918 V oddział – poczem wstąpił w szeregi armji polskiej.”

 

Czesław Żelazny – „nauczyciel i kierownik szkoły objął posadę z dniem 12. marca 1919.     Prowadził V oddział jako gospodarz. Udzielał 25 godzin lekcji tygodniowo.”           
                                                                                                                                                                                                                     Cytaty pochodzą ze „Sprawozdania 5 klasowej 5 cio oddziałowej publicznej Szkoły powszechnej imienia Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie za rok szkolny 1918/19” zawartego w „Книга єкзаменацінныхъ протоколовъ прушќовского фабричнаго однокласного общаго начальнаго учлища”

 

2. Sprawozdanie z działalności sklepiku uczniowskiego z 1919 r.

 

Spółdzielczy sklepik Uczniowski „Wisła”

W dniu 13 maja 1919 otwarto w szkole tut. „Spółdzielczy Sklepik uczniowski”. Członków udziałowców było do 21/6 1919 – 24 ch.

            Zarząd Sklepiku składa się z 6 osób:

            Gospodarzem wybranym został Edward Rynkiewicz (V oddz.)

Sklepowym                                 Marjan Jasiński (V oddz.)

Kasjerem                                    Wacław Woynarowicz (V oddz.)

Rachmistrzem                             Antoni Kępiński (V oddz.)

Kontrolerem I                            Jan Kalbarczyk (IV oddz.)

Kontrolerem II                           Jan Jarząbek (V oddz.)

Opiekunem kooperatywy jest Czesław Żelazny, kierownik szkoły.

Obowiązywał statut i regulamin, ułożony przez ?E. Bońkowskiego

Odbyły się 4 zebrania Zarządu 3 Walne zebrania

Uroczyste otwarcie Sklepiku odbyło się 13. maja. Sklepik zaopatrzony był w artykuły

 i przybory, służące do użytku młodzieży szkolnej.

Zarząd sklepiku prowadził samodzielnie agendy tego Stowarzyszenia.; kontrolę wzgl. pieczę wykonywał opiekun.

Bilans

Sklepiku w dniu 26. czerwca 1919 r.

Stan czynny:

Gotówką:                            89 мк 10 fen.

Remanent towaru               57        69

                          Razem     146        79

Stan czynny

Udziały po 20 fen.             21 мк 60 fen.

Kapitał rezerwowy           88       05

Wierzyciele                       11       60

Czysty zysk                       25       54

                                       146       79

Sprawozdanie w dniu 26. czerwca 1919

Od 13 maja do 26 czerwca 1919 r. nabyto towaru na sumę 86 мк 55 fen. Cena sprzedażna tego towaru wynosi 120.00 мк. Sklepik więc otrzymuje zysku brutto 33 мк 45 fen.

Sprzedano towaru do 26/6 na sumę                                    55 мк 90 fen.

Pozostało towaru(po cenie sprzedażnej) na sumę              64      10

Po potrąceniu 10% wartość pozostałego towaru wynosi   57      69

                               Zestawienie

Sprzedano towaru na sumę                                                55 мк 90 fen.

Pozostałość                                                                        57      69

                                                                    Razem           113 мк 59 fen.

Nabyto ten towar za                                                          86       55

                                                                    Zysk brutto   27 мк 04 fen.

Koszta handlowe                                                               1       50

                                                                   Zysk netto     25 мк 54 fen.

 

3. Sprawozdanie za rok szkolny 1918/1919 (fragmenty)

Sprawozdanie

5 klasowej, 5 cio oddziałowej publicznej Szkoły powszechnej

imienia Tadeusza Kościuszki

w Pruszkowie za rok szkolny 1918/19. –

 

I część:   protokół z konferencji nauczycielskiej

II – „ –  sprawozdanie

/…/

Nekrolog:

1. Ś.p. Piotr Ostrowski – nauczyciel, lat 38, zmarł po długich cierpieniach z powodu  gruźlicy płuc w dniu 2 czerwca. Był dobrym obywatelem i nauczycielem. Artysta malarz i turysta, kochał bardzo przyrodę. Żal powszechny i współczucie dla wdowy i córki – towarzyszyły Mu do mogiły. Cześć Jego pamięci!

2. Ś.p. Mitalska Marja – uczennica Ib oddziału zmarła w maju.

3. Ś.p. Tomczak Aleksander – uczeń II oddziału umarł w maju na zapalenie mózgu.

Wycieczki:

1. W dniach od 28 maja do 1 czerwca 1019 odbyła się wycieczka szkolna do Krakowa i Wieliczki. Wzięły w niej udział dzieci wszystkich tut. szkół wraz z częścią personelu nauczycielskiego. Razem było 104 uczestników, w tem 81 dzieci. Wycieczkę zorganizował i prowadził Czesław Żelazny.

2. W tychże dniach – odbyła się wycieczka do Warszawy pod kierownictwem naucz. Dobrowolskiego Stanisława. Wzięli w niej udział nauczyciele, nauczycielki i 250 dzieci tut. szkół.

/…/

Fizyczny rozwój młodzieży. Wycieczki. Związki.

Młodzież tutejszej szkoły przebywała podczas przestanków między godzinami na podwórzu szkolnem. W zimie w klasach i na korytarzach. Brak sali rekreacyjnej (gimnastycznej) daje się dotkliwie odczuwać.

Młodzież wzięła w dniach od 28 maja do 1 czerwca 1919 udział w wycieczce naukowej do Krakowa, Wieliczki i Warszawy pod kierunkiem nauczycieli.

Młodzież IV i V oddziału utworzyła 2 związki pod wezwaniem: Związek chłopców im. T. Kościuszki i Związek dziewcząt im. Królowej Jadwigi. Związki te miały na celu rozbudzenie u nich życia towarzyskiego i przygotowanie do przyszłego życia obywatelskiego. Z punktu widzenia pedagogicznego – związki te dały dobre rezultaty. Młodzież wyrabiała się i uszlachetniała, - pilną była i rozumniejszą. Poza referatami, zabawami, wycieczkami urządzały te związki przedstawienia amatorskie, z których dochód przeznaczały na cele patrjotyczne lub dobroczynne.

 

/…/

4. Tekst wystąpienia kierownika szkoły p. Czesława Żelaznego

Kilka słów do rodziców.

            Szkoła może swój trudny, wielki i święty obowiązek, którym jest kształcenie i wychowywanie dzieci jej powierzonych, tylko wtedy spełnić, jeżeli ją dom wspierać będzie. Nauczyciel zna swych uczniów i swoje uczennice tylko ze sali szkolnej i dlatego chcąc wywiązać się ze swego zaszczytnego zadania, musi poznać także ich stronę indywidualną.

Z tego powodu szkoła ma prawo żądać, aby rodzice lub ich zastępcy z całem zaufaniem, szczerością i otwartością, która nawet błędów dziecka zataić nie pozwala, zwracali się we wszystkich wypadkach wątpliwych do grona nauczycielskiego i kierownika szkoły, u którego jakby u swego dobrego przyjaciela zawsze znajdą radę i pomoc. To wzajemne porozumiewanie się, bez względu na to, czy dziecko dobre czyni postępy i poprawnie się zachowuje, czy wymaganiom szkoły częściowo tylko lub wcale zadość nie czyni, powinno być częste i regularne, bo tylko w ten sposób można wcześnie zaradzić złemu. Dotąd jeszcze rozpowszechnione jest między rodzicami i opiekunami zapatrywanie, że się naprzykrzają nauczycielom (-lkom), gdy się do nich po informację udają. To jest błąd, który raz ustać powinien. Za wielkie też zaniedbanie ze strony rodziców lub ich zastępców uważałaby szkoła, jeżeliby dopiero z powodu niepomyślnych cenzur zdobyli się na odwagę zasięgnięcia rady, bo w tych wypadkach zachodzi obawa, że za późno będzie zapobiec złemu.

            Aby to porozumienie z domem rodzicielskim ułatwić i ożywić, przyjmować będzie od 1/9 1919 kierownik szkoły strony każdego dnia w tygodniu między godziną 11 a 12 tą, a grono nauczycielskie udzielać będzie informacji w niedziele po 15 i po 1 szym każdego miesiąca od godziny 10 do 11 tej. Nadto dwa razy w półroczu odbywać się będą konferencje klasowew sprawie zachowania się i postępu uczniów i o niepomyślnym wyniku zawiadamiać się będzie rodziców nawet piśmiennie, jeżeli się osobiście w szkole nie zgłoszą.

Sprawę nadzoru i wychowywania dzieci poza szkołą omawiać się będzie jak dotąd, na kwartalnych wiecach rodzicielskich i referować na zebraniach Stowarzyszeń miejscowych. Opieka Szkolna zajmie się sprawą zaopatrywania biednej dziatwy w odzież, obuwie, przybory szkolne, - odwiedzać będzie dzieci w mieszkaniach, - lekarz zaś szkolny w porozumieniu z opieką zorganizuje bezpłatną poradę i pomoc lekarską dla biednej dziatwy szkolnej.

            Wszyscy rodzice otrzymają przy wpisie „Regulamin”, a uczniowie i uczennice „przepisy szkolne”.

            Z przyjemnością stwierdza kierownik szkoły na tem miejscu, że stosunek między szkołą a domem był w ubiegłym roku (ostatnim kwartale) dosyć poprawny, a porozumiewanie się dosyć częste i zwykle owocne. Oby to harmonijne i żywe współdziałanie szkoły i domu i na przyszłość nie tylko nie ustało, ale się raczej wzmogło i spotęgowało dla dobra naszej ukochanej młodzieży.

/…/

            W Pruszkowie, dnia 20 czerwca 1919.

Czesław Żelazny

Kierownik szkoły

 

5. Lista darczyńców na szkolny sztandar 1933 r. (zapisy z pamiątkowych gwoździ umieszczonych na drzewcu sztandaru)

 1. Związek Obrońców Praw Kobiet w Pruszkowie (Zw.Pracy Obywatelskiej Kobiet?)
 2. Klub Sportowy „Znicz” w Pruszkowie
 3. Stowarzyszenie Mechaników w Pruszkowie
 4. „Odrodzenie” w Pruszkowie
 5. Straż Ogniowa w Pruszkowie
 6. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 7. Związek Kupców Polskich w Pruszkowie
 8. Związek Inwalidów Wojennych Rz.P. w Pruszkowie
 9. Koło Absolwentów szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
 10. Ognisko Nauczycielskie w Pruszkowie
 11. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości
 12. Związek Obrońców Kr. Zach. w Pruszkowie
 13. Józef Cichecki – Burmistrz miasta Pruszkowa
 14. Stanisław Berent – wiceburmistrz miasta Pruszkowa
 15. Bolesław Jakubowski – wizytator szkół
 16. Józef Radwański – inspektor szkolny
 17. Leon Jóźwiak – opiekun szkoły
 18. Dyr. Leon Ostrowski (Zan)
 19. Dyr. Julian Gomuliński (Szkoła Rzemieśln. Handlowa)
 20. Inż. Wojciech Radomski
 21. Inż. Leszek Majewski
 22. Józef Kwasiborki – ławnik
 23. Ksiądz Proboszcz Edward Tyszka
 24. Ksiądz Profesor Franciszek Bujalski
 25. K. Anduckiewicz
 26. Ewdard Barylski
 27. Tadeusz Biernacki
 28. Zofia Borkowska
 29. Władysława Braunowa
 30. H. i M. Braunowie
 31. Zygmunt Bujnik
 32. Janina Cichoń
 33. Bohdan Cioth
 34. L. i  J. Golachowie
 35. Marian Grabowski
 36. Aniela Hammer
 37. J. i J. Jabłońscy
 38. Stanisława Janiszewska
 39. Hipolit Jarzębowski
 40. Maria Jóźwiak
 41. J. i M. Kalicińscy
 42. Stanisława Królikowska
 43. Franciszek Krysiak
 44. L. i Wł. Kucharscy
 45. Piotr Kukliński
 46. Feliks Łaszczyński
 47. Ludwik Maciążkiewicz
 48. Antoni Makowski
 49. Fr. i M. Makulcowie
 50. Felicja Malińska
 51. W. Mazurkiewicz
 52. Elżbieta Mazurkiewiczowa
 53. Jan Mroczkowski
 54. Z. i F. Myśliborscy
 55. Eugeniusz Ordysiński
 56. Teofila Orlańska
 57. Henryk Pawełczyński
 58. Aleksandra Pawlikowska
 59. W. i D. Plachowie
 60. Stanisław Radomski
 61. Jan Rodzewicz
 62. M. Rossakowa
 63. J. i M. Rybarczykowie
 64. Helena Ryzińska
 65. Stefan Szeppe
 66. Stefania Szyszko
 67. J. Świerczyński
 68. Eugenia Świetlińska
 69. Stanisław Timme
 70. Z. i M. Ulmerowie
 71. W. i M. Wiśniewscy
 72. Lucjan Wójtowicz
 73. Kazimiera Zajączkowska
 74. J. Zawadzki
 75. Walentyna Zek
 76. Zofia Zdrójkowska

+ 3 zagubione: Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie, N.O.K.(Narodowa Organizacja Kobiet) w Pruszkowie

 

6. Lista uczniów wyznania mojżeszowego, rok szkolny 1937/38

 

Okręg Szkolny Warszawski                                          Dziennik na rok szkolny 1937/38

Powiat warszawski                                                       7 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna   

Gmina Pruszków                                                                      (przed przemianowaniem szkoły)

                                                                                     Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia                                                                                                           (po przemianowaniu)

                                                                                     Nr - 

                                                imienia T. Kościuszki

                                                                                     z polskim językiem nauczania

                                                                                     w Pruszkowie

                                                                                     ul. Kościuszki

Opiekun Frenkiel Jo..?

REJESTR UCZNIÓW

 •  

Klasa

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Imię ojca (matki) lub imię i nazwisko opiekuna

Adres ojca (matki) lub opiekuna

1

I

Grynszpan Szloma

Mar. Kon.

Lejzor

3-maja 44

2

 

Frucht Regina

Piłsudsk

Zelik

Bol.. Prusa

3

 

Nus Aron

Abram

4

 

Nus Sara

Abram

5

 

Paluch Michel

Jakób

Kościuszki 5

6

 

Rozencwajg Sura

Żółk.

Chil

Bol. Prusa 5

7

 

Skórnik Chana

Lejb

  „        „    23

8

 

Szarfmeser Chana

Estera

  „        „     4

9

 

Postemak Gucia

Piłs.

Lejb

Nowowiejska 3

           

1

II

Birnbaum Heniek

Kościusz.

Mordko

Bol. Prusa 2

2

 

Cukier Rózia

Leon

  „        „    7

3

 

Grynszpan Marysia

Piłsud.

Lejzor

3-maja 44

4

 

Moszkowicz Hanka

Żółk.

Izrael

Bol. Prusa

5

 

Niedźwiedź Olek

Kośc.

 

Kościuszki

6

 

Sierpska Lusia

Żółk.

Wolf

Bol. Prusa

7

 

Szapiro Fredzia

Abram

Kraszewskiego 9

8

 

Zycherblat Zosia

Szlama

Kraszewskiego 9

           

1

III

Grynszpan Szlama

Żółk.

Jakób

Bol. Prusa 18

2

 

Engiel Rywka

Kośc.

Rózia

Kościuszki 11

3

 

Hamersztajn Hela

Piłs.

Nojach

Krótka 4

4

 

Hofman Justyna Kajla

Kośc.

Kajla

Kościuszki 14

5

 

Kamerfuks (?) Rózia

Josek

Bol. Prusa 24

6

 

Mejtman Wolf

Piłs.

Syma

  „        „     „

7

 

Piekarek Estera

Żółk.

Leon

  „        „    15

8

 

Radzińska Nacia

Piłs.

Cudyk

  „        „    24

9

 

Rajch Mrudla

M. Kon.

Prukwas (Pinkwas ?)

  „        „

10

 

Leszno Wiszek

Piłs.

Mania

Kościelna 7

11

 

Zyk Majta

Kośc.

Dawid

Kościuszki 39

12

 

Zylberman Edzia

Szyja

Bol. Prusa 14

           

1

IV

Birnbaum Bronia

Żółk.

Icek

  „       „

2

 

Birnbaum Mania

   „

  „       „

3

 

Grynszpan Benek

Kośc.

Abram

Kościuszki

4

 

Fabiszewicz Edzia

Żółk.

Majer

Bol. Prusa

5

 

Horowicz Łaja

Majer

  „        „

6

 

Stołowicz Ewa

M. Kon.

Jakób

  „        „

7

 

Szajer Chaim

Żółk.

Suszel

  „        „

8

 

Rozencwajg Mania

Icek

  „        „

9

 

Szrejber Fredzia

Szmul

  „        „

10

 

Wajnrajch Cesia

Szk. ?

Jankiel

 

11

 

Zyk Frania

Kośc.

Dawid

Kościuszki 30

           

1

V

Izraelewicz Rózia

Lejba

           „

2

 

Herszkowicz Dwojra

Moszek

           „

3

 

Kamerfuks Ben-Cyjon

Abram

Bol. Prusa

4

 

Mokobocka Regina

Żółk.

Leon

          „

5

 

Markus Maurycy

Piłs.

Josek

          „

6

 

Rotbaum Rajzla

Kośc.

Jankiel

Kościelna

7

 

Szpilberg Noema

Żółk.

Szmul

        „

8

 

Wajnrajch Genia

Jankiel

Bol. Prusa

9

 

Zaleman Jontel

Piłs.

Max

         „

           

1

VI

Gold Andzia

Kośc.

Mania

Kościuszki

2

 

Hamersztajn Szmul

Żółk.

Nojach

Bol. Prusa

3

 

Hamersztajn Genia

Nojach

   „       „

4

 

Hofman Irena

Piłsud.

Mojżesz

   „       „

5

 

Chelemer Wicia

Kośc.

Szymon

Kościuszki

6

 

Engel Jakób

Piłsuds.

Icchok

Kraszewskiego

7

 

Rozenman Renia

Żółk.

Izrael

           „

8

 

Kiwkowicz Dudek

Hersz

           „

9

 

Szwarc Regina

M. Kon.

Josek

Kraszewskiego

10

 

Stołowicz Frania

 „     „

Jakov

           „

11

 

Wajnrajch Karol

Żółk.

Izrael

Bol. Prusa

12

 

Birbaum Moniek

Kośc.

Mordechaj

Kościuszki

13

 

Taub Cesia

C. Skł.

Abram Zelman

3 maja 61

14

 

Rajch Balka

M. Kon.

Pinchos

Wesoła 20

           

1

VII

Berkowicz Nusia

M. Kon.

Izrael

3go maja 35

2

 

Bryner Mojsze

Kośc.

Jakób

         „

3

 

Beglückter Adela

Piłs.

Izydor

Kościuszki 41

4

 

Bernsztajn Froim

Moszek

Bol. Prusa 40

5

 

Gerszyniak Bluma

Kośc.

Jakób

Tad. Kośc. 11

6

 

Chajman Jerzy

Żółk.

Stefan

Bol. Prusa 27

7

 

Krajdman Estera

M. Kon.

Justyna

3go maja 32

8

 

Perkan Miriam

Piłs.

 

Kraszewskiego

9

 

Rojzman Pola

Piłs.

Wolf Ber

Bol. Prusa 34

10

 

Skórnik Lonia

Lejbuś

  „        „    23

11

 

Tamboryn Tobcia

Żółk.

Chaim

Krótka 7

12

 

Wajcer Andzia

Piłs.

Abram

Bol. Prusa 26

13

 

Wilner Chaim

Kośc.

Abram

Kościuszki 3

           
 

IV

Farbman Estera

Żółk.

Pinchos

Niecała 5

 

Goldsztajn Chana

Piłs.

Abram

Kościelna 3

 

Piekarek Fryda

Żółk.

Lejbuś

Bol. Prusa 15

 

Rozenman Lejzor

Piłs.

Dawid

Kraszewskiego 13

 

Płatkiewicz Ruchla

Moszek

Narodowa 15

 

Paluch Moniek

Żółk.

Mordko

Kraszewskiego 4

 

V

Oberżajski

Kośc.

Dawid

Kościuszki

   

Zonand

 

Szymon

Bol. Prusa

   

Grynszpan Chaim

Kośc.

Lejba

Kraszewskiego

 

VI

Rotenberg Etla

Żółk.

Jerachmil

11 listopada 54

 

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  ul. Kościuszki 38
  05-800 Pruszków
 • 22 758 63 73

Galeria zdjęć